متلک جدید به دخترا (شایدم قدیمی)
*
۱-خانوم شماره بدم پاره کنی؟
۲- خانوم ببخشید مستقیم از کدوم طرفه؟ ۳- خانوم شماره ی کفشمو بدم؟
۴- (در برخورد با چنتا دختره زیبا) هنوز فصله هلو نشده
۵- (در برخورد با چنتا دختره کم سن) اِ مهد کودک تعطیل شد شما اومدین بیرون.
۶- حاج خانوم ماچ خانوم
۷- آهای خانوم کجا کجا
۸- از اون بالا کفتر می‌آید
۹- آخ چشم ..فدات بشم
۱۰- نازتو بخورم ..شب شام نخورم
۱۱- خانوم شما دو تا سه قلوئید؟
۱۳- این روزها همه به من شماره می‌دهند شما چطور
۱۲- دهات چه خبر؟
۱۴- فدات بخورم
۱۵- قربونت بچسبم
۱۶- فدات بگردم
۱۷- خودت مگه خواهر مادر نیستی؟
۱۸- خانوم جیگرتو واسم بلوتوث میکنی؟
۱۹- جیگرتو یواشکی بخورم
۲۰- ببخشید شما چقدر شبیه دوست دختره آیندهء من هستین
۲۱-هندونه بیار قاچ کنم لباتو بیار ماچ کنم
*

اینم چند تا متلک که به دخترهای دماغ عملی میتونید بندازید!
۱-خانوم شما بینیتونو ختنه کردید؟
۲-خانوم شما دماغتونو مدل خوکی عمل کردید؟
۳-خانوم میاید دماغامونو عوض؟
۴-اینو صافکاری کرده که بعدا درخت بکاره
۵-این دماغشو تازه خریده برچسبشو نکنده
۶-خانوم کلیه هاتو فروختی دماغتو عمل کردی؟
۷-دماغت پریوده نوار بهداشتی گذاشتی روش؟
۸-میبخشید خانوم دماغتونو خر گازگرفته؟
۹-ده بار دیگه دماغت وعمل کنی تازه میشی مثل اِبی
۱۰-خانوم بینیتون افتاده چسب زدین؟
۱۱-خواستی ماشین بخری وانت بخر بینیت رو بندازی عقب